高二数学知识点
当前位置: 首页 > 高二> 高二语文> 高二语文试题

高二语文季度考试测试卷

来源:101教育网整理 2021-07-21 字体大小: 分享到:
 高一语文是高考的基础,掌握语文知识点和学习方法将对高考复习起到重要作用,101教育小编为同学们整理了高二语文季度考试测试卷,供同学们参考学习,希望对同学们的学习有所帮助。

 本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间120分钟。

 考生务必将答案涂写答题纸或答题卡的规定位置上,答在试卷上的无效。

 I卷(30分)

 一、基础(22分,每题2分)

 1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是

 A.偌大(ruò) 稽(qǐ)首 扎(zā)辫子 令人咋舌(zé)

 B.噱(xué)头 剽(piáo)窃 脊(jǐ)椎骨 钻木取火(zuàn)

 C.牵累(lĕi) 脖颈(gěng) 蒙(méng)蒙亮 靡靡之音(mí)

 D.款识 (shí) 蹿红(cuān) 潜(qián)台词 流水淙淙(cóng)

 2.下列词语中没有错别字的一组是

 A.寒砧 扭扣 舶来品 休憩 酾酒临江

 B. 蓝图 决裂 节骨眼 精络 脸色腊黄

 C.滥觞 磋商 口头禅 宽宥 龇牙咧嘴

 D.蛰居 劝诫 急时雨 熏陶 乌烟瘴气

 3.下面语段横线处应填入的词语,最恰当的一组是

 清明节又叫“踏青节”,是中国的传统节日。它是清明节、寒食节、上巳节三者 而成的节日。学者认为,清明节成型于大唐盛世,当时,国家统一,社会安定,整个时代呈现出 的气象。查阅典籍可以发现,唐代的正史、野史、诗歌文论中 清明的记载比比皆是,向我们展示了时人过清明的真实 。

 A.融汇 朝气蓬勃 对于 情景 B.融合 朝气蓬勃 对于 图景

 C.融汇 蓬勃向上 关于 情景 D.融合 蓬勃向上 关于 图景

 4. 下列各句中,没有语病的一项是

 A. 每到假期前,网上就掀起关于“挪假”“拼假”的讨论热潮。这一现象显示,人们不仅希望休假,还希望假期安排得更合理更充裕。这不是挑剔,而是社会发展的必然。

 B.“世界那么大,我想去看看。” 河南一女教师的10字辞职信一夜之间红遍网络。究竟是什么原因促使她放弃安稳的工作,选择未知的人生的?大家众说纷纭。

 C.生活不能等待别人来安排,要自己去争取和奋斗,而不论其结果是喜是悲,但可以慰藉的是,你总不枉在这世界上白活了一场。

 D.习近平总书记提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想,这一构想,融通古今,连接中外,顺应和平、发展、共赢、合作的时代潮流。

 5. 下列歌词中所用修辞手法不同于其他三项的一项是 ( )

 A. “就算整个世界被寂寞绑票,我也不会奔跑。”(吴青峰《小情歌》)

 B. “这城市已摊开他孤独的地图,我怎么能找到你等我的地方。”(高晓松《模范情书》)

 C. “孤独的花睁开流泪的眼,祈求时间不要去改变。”(卢庚戌《风花树》)

 D. “爱上一匹野马,可我的家里没有草原。”(宋冬野《董小姐》)

 6.下面是古人诗词中描写月色的句子,其中有一句与其他三句的感情基调不同,请指出( )

 A.湖月照我影,送我至剡溪。 B.寒塘渡鹤影,冷月葬诗魂。

 C.杨柳岸晓风残月 D.唯见江心秋月白

 7.下列几点字解释错误的一项是

 A.愿无伐善,无施劳 伐:夸耀 B.万物作焉而不为始 作:生长

 C.晋侯饮赵盾酒 饮:喝酒 D.异乎三子者之撰 撰:才能

 8.下列句子中加点词语的意义与现代汉语相同的一项是

 A.依乎天理,批大郤,导大窾 B.少私寡欲,绝学无忧

 C.不远千里而来 D. 董狐,古之良史也,书法不隐

 9.下列各句的句式,与其他三项不同的一项是

 A. 其我之谓也 B. 之二虫又何知

 C. 竖子不足与谋 D. 句读之不知,惑之不解

 10.阅读下面的短文,回答问题

 安东每天独善其身,多读书,少说话,提高修养,净化心灵,经过一段时间,他问上帝,自己是否足够圣洁了。上帝对他说:“鞋匠康德比你更圣洁。”安东不服,来到康德的鞋店。他问:“你到底做了什么,让上帝认为你比我圣洁?”康德回答:“我也不知道,我只不过是一个鞋匠而已。每次修鞋的时候,我总是将它当作上帝的鞋子来修理……”安东对什么叫“圣洁”似乎若有所悟。

 对画横线的“圣洁”,理解恰当的一项是

 A. 所谓“圣洁”,就是把自身修养用于每一个人

 B.所谓“圣洁”,就是认真做好自己的本职工作

 C. 所谓“圣洁”,就是对待每一位顾客如同上帝

 D. 所谓“圣洁”,就是认真做好哪怕卑贱的工作

 11、下列各句中,语言表达得体的一句是    ( )

 A.老大爷远远看见我,遂放下赶鸭的竿子,拉起敞开的衣襟擦了擦额上的汗,笑眯眯地向我走来。

 B.张楞与王玲结婚后生活一直都很艰难,现在他们有三个孩子,大的卖冰棒,二的拾破烂,三的满地爬。

 C.林海正在草拟“失物启事”,他写道:“昨天我在教室丢失了一本《名言词典》,如有拾获,请从速交还。”

 D.小明看见王大伯家失火后气冲冲跑来对母亲说:“火! 冲天的大火! 它吞噬了太阳!它遮住了大地!”

 二、课外古文阅读

 阅读下面的文言文,完成12—15题。(8分)

 凡物之然也,必有故。而不知其故,虽当,与不知同,其卒必困。先王、名士、达师之所以过俗者,以其知也。水出于山而走于海,水非恶山而欲海也,高下使之然也。稼生于野而藏于仓,稼非有欲也,人皆以之也。故子路揜①雉而复释之。

 子列子常射中矣,请之于关尹子。关尹子曰:“知子之所以中乎?”答曰:“弗知也。”关尹子曰:“未可。”退而习之三年,又请。关尹子曰:“子知子之所以中乎?”子列子曰:“知之矣。”关尹子曰:“可矣,守而勿失。” 非独射也,国之存也,国之亡也,身之贤也,身之不肖也,亦皆有以。圣人不察存亡、贤不肖,而察其所以也。

 齐攻鲁,求岑鼎,鲁君载他鼎以往。齐侯弗信而反之,为非,使人告鲁侯曰:“柳下季以为是,请因受之。”鲁君请于柳下季,柳下季答曰:“君之赂,以欲岑鼎也?以免国也?臣亦有国于此,破臣之国以免君之国,此臣之所难也。”于是鲁君乃以真岑鼎往也。且柳下季可谓此能说矣,非独存己之国也,又能存鲁君之国。

 齐湣王亡居于卫,昼日步足,谓公玉丹曰:“我已亡矣,而不知其故。吾所以亡者,果何故哉?我当已。”公玉丹答曰:“臣以王为已知之矣,王故尚未之知邪?王之所以亡也者,以贤也。天下之王皆不肖,而恶王之贤也,因相与合兵而攻王,此王之所以亡也。”湣王慨焉太息曰:“贤固若是其苦邪?”此亦不知其所以也,此公玉丹之所以过也。

 越王授有子四人。越王之弟曰豫,欲尽杀之,而为之后。恶其三人而杀之矣,国人不说,大非上。又恶其一人而欲杀之,越王未之听。其子恐必死,因国人之欲逐豫,围王宫。越王太息曰:“余不听豫之言,以罹此难也。”亦不知所以亡也。 (选自《吕氏春秋•审己》)

 【注解】①(yǎn):通“掩”,覆而取之,罩住。

 12.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是

 A.虽当,与不知同 当:适合

 B.子列子常射中矣 中:靶心

 C.齐攻鲁,求岑鼎 求:寻求

 D.恶其三人而杀之矣 恶:诽谤

 13.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是

 A.水出于山而走于海 宣子田于首山

 B.退而习之三年 提刀而立,为之四顾

 C. 因国人之欲逐豫 因之以饥馑

 D.达师之所以过俗者,以其知也。 以吾一日长乎尔,毋吾以也

 14.下列都能表明作者的观点态度的一项是:

 ① 不知其故,虽当,与不知同,其卒必困

 ②非独射也,国之存也,国之亡也,身之贤也,身之不肖也,亦皆有以

 ③柳下季以为是,请因受之 ④贤固若是其苦邪

 ⑤此公玉丹之所以过也 ⑥余不听豫之言,以罹此难也

 A.①②⑤ B.③④⑤ C.②③⑥ D.①④⑥

 15.下列对原文的赏析,不正确的一项是

 A.作者认为,先王、名士、达师超过普通人,是因为他们了解事物变化的原因。像水的发源、流向,庄稼生长、收藏这样的事,也都是有一定的原因的。

 B.鲁君向柳下季求助,柳下季告诉鲁君,如果救助了鲁国,他自己的国家就会受到齐国攻击,所以自己很难办到,于是鲁君就把真的岑鼎送去了齐国。

 C.越王授受到自己儿子攻击后,后悔自己没有听从弟弟豫的意见把四个儿子都杀掉,从而避开危难,实际上是他并不明白自己到底错在何处。

 D.本文举例丰富,运用巧妙,有简例和详例,有正例和反例,并将例子与议论结合,阐明了“知故”“审己”的核心思想。

 第Ⅱ卷(70分)

 三、(21分)

 16.把文中画线的句子译成现代汉语。(6分)

 (1)圣人不察存亡、贤不肖,而察其所以也(2分)

 译文:

 (2)柳下季以为是,请因受之。(2分)

 译文:

 (3)贤固若是其苦邪。 (2分)

 译文:

 17.阅读下面的诗词,按要求作答。(7分)

 渔家傲 东昌道中 【清】张渊懿

 野草凄凄经雨碧,远山一抹晴云积。午睡觉来愁似织。孤帆直,游丝绕梦飞无力。

 古渡人家烟水隔,乡心撩乱垂杨陌。鸿雁自南人自北。风萧瑟,荻花满地秋江白。

 (1)上阕首句运用什么手法,描绘了一幅什么画面?(3分)

 答:

 (2)赏析最后一句 (2分)

 答:

 (3)“午睡觉来愁似织”一句虚实结合化虚为实,把看不见摸不着的愁绪写得可见可感,下列诗句中没有使用“虚实结合”这一手法的一项是( )(2分)

 A. 今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月。 (柳永《雨霖铃》)

 B. 羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。 (苏轼《念奴娇•赤壁怀古》)

 C. 问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。 (李煜《虞美人》)

 D. 凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否? (辛弃疾《永遇乐•京口北固亭怀古》)

 18. 补写出下列名句名篇中的空缺部分。(8分)

 (1)钉头磷磷, 。(杜牧《阿房宫赋》)

 (2) ,忽到庞公栖隐处。(孟浩然《夜归鹿门歌》)

 (3)梦入神山教神妪, 。(李贺《李凭箜篌引》

 (4) _________ ,栗深林兮惊层巅。(李白《梦游天姥吟留别》)

 (5)岁暮阴阳催短景 。(杜甫《阁夜》)

 (6)心非木石岂无感, 。(鲍照《拟行路难》)

 (7) ,有暗香盈袖。(李清照《声声慢》)

 (8) 遥岑远目,献愁供恨, 。(辛弃疾《水龙吟.登建康赏心亭》)

猜你喜欢

精品学习资料

扫描二维码注册领取

精选常考文言文考点,专注提升古文修养,更多学习资料尽在101辅导APP